مسابقات علمی عملی مرحله استانی – اسفند 1387

 

ریاضی3

1-   خلاصه شده عبارت  کدام است؟

1 )                                                 2 )                              3 )                             4 )

 

  2- برای آن که دونقطه و  بر هم منطبق باشند مقادیر d و e چقدر است؟

1 )                           2 )             3 )                4 )

 

    3- مجموعه جواب نامعادله  کدام است؟

1 )                                             2 )                           3 )                          4 )

 

      4- اگر تابع f با ضابطه  از نقاط  و  بگذرد مقدار کدام است؟

  1 )  0                                  2 ) 5                                      3 ) 5-                                  4 ) 3

 

    5- دامنه تابع    کدام است؟

1 )                                2 )                   3 )                          4 )

 

          6   - اگر مقدار  کدام است؟

1 ) 1                                     2 )                               3 )                           4 )

 

          7  - دو تابع مفروض اند ‘ مقدار  کدام است ؟

1 ) 0                                     2 ) 1                                       3 ) 2                                      4 ) 3

 

       8-  دراینصورت a+b  برابراست با:

1 ) 4                                    2 )6                                       3 ) 8                                     4 ) 10

 

 9-  برابر است با :

  1 )                                                 2 ) -                                                3 )                                   4 )

                 

   10-  تابع   مفروض است، اگر این تابع در نقطه x=2  پیوسته باشند a و bکدامند؟

1 )          2 )               3 )           4 ) هیچکدام

 

           

 

تکنولوژی مولد قـدرت

11-برای ایجاد جرقه شمع ولتاژباطری  چقدرافزایش می یابد؟

1-5000ولت                                  2-10000 ولت                                     3-20000 ولت                            4-30000ولت

12-ترتیب تبدیل انرژی درموتورهای احتراق داخلی چگونه است؟

1-شیمیایی،مکانیکی،حرارتی                                                                     2-    شیمیایی ،حرارتی ، مکانیکی

3-   مکانیکی،حرارتی،شیمیایی                                                                 4-  حرارتی ،شیمیایی ،مکانیکی

13-راندمان حرارتی عبارتست ازنسبت انرژی:

1-حرارتی به مکانیکی               2-مصرفی به تولیدی                          3-حرارتی به تولیدی                4-تولیدی به مصرفی

14-درموتورهای میل سوپاپ رو(OHC)کدام سیستم فرمان سوپاپ استفاده می گردد؟

1-Fشکل                                       2-Lشکل                                               3-Iشکل                                     4- Tشکل

15-به چه علت درطراحی بادامک میل سوپاپ حدبازشدن درنظر میگیرند؟

1-بازشدن بیشتر سوپاپ              2-آرام بازشدن سوپاپ                    3-ریتاردحرکت سوپاپ            4-آوانس حرکت سوپاپ

16-لقی بیش از حـد سوپاپ باعث می شود:

1-زمان باز بودن سوپاپ افزایش یابد                                                       2-سوپاپ بسوزد

3- زمان باز بودن سوپاپ کاهش یابد                                                      4-سوپاپ زودتربازشده دیرتربسته شود.

17-کدام موردمزیت موتوردوزمانه وعیب موتورچهارزمانه است؟

1-نامنظم بودن گشتاوراعمال شده به موتور                                             2-ازنظر قدرت وزنی

3-افزایش مصرف سوخت                                                                           4-عدم فرصت کافی جهت خنک کاری

18-کدام مورد جهت جلوگیری از گریپاژپیستون داخل سیلندرکـاربرددارد؟

1-پیستون بادامنه کامل                                                                               2-استفاده از پیستون آلومینیومی

3-زدن سوراخ روغن کاری روی شاتون                                                  4-استفاده از پیستون بیضی شکل

19-هنگام نصب رینگ روی پیستون همیشه پله داخلی به سمت ...... وپله خارجی به سمت ....... قرار میگیرد.

1-بالا-پائین                                2-بالا –بالا                                           3-پائین – بالا                             4-پائین – پائین

20-بیشترین  نیروی طولـی میل لنگ که توسط بغل یاتاقانی جذب میگردددرچه حالتـی است؟

1-دربیشترین دورموتور             2-هنگام کلاچ گرفتن                          3-هنگام شتاب گرفتن خودرو         4-هنگام ترمز

21 -مهمترین  عامل آلوده کننده روغن موتور کدام است؟

1-ورود آب به کارتل                  2-گرمای بیش ازحد موتور                3-احتراق ناقص                        4-کثیفی فیلتر

22 –کدام موردباعث  خودسوزی نمی گردد؟

1-سوخت ضعیف                           2-آوانس زیاد جرقه                          3-بارزیادموتور                         4-اکتان بالای سوخت

23-چرادرپمپ بنزینهای مکانیکی ارسال سوخت رابرعهده فنـرمیگذارند؟

1-زیرا نیروی فنـر بیشترازشیطانک است.                                               2-جهت تنظیم و کنترل فشارخروجی

3-جهت جلوگیری از حالت ایـست پمپ                                                 4-ارسال سوخت برعهده فنـر نمیباشد.

24-وظیفه ونتـوری درکاربـراتور چیست؟

1-افزایش سرعت و کاهش فشـارهوا                                                        2-کاهش سرعت و افزایش فشـار هوا

3-جلوگیری از افزایش مصرف سوخت                                                     4-جلوگیری از اختلاف فشـارهوای ورودی

 

25-مـدار تغییـر دور(انتقال)درکاربراتورهای ونتـوری ثابت چه موقع فعال می گردد؟

1-هنگام شتاب گرفتن                                                                                  2-درسربالایی ها

3-بین فعالیت مداردورآرام  ودورمتوسط                                              4-بین فعالیت دورمتوسط ودورزیاد 

 

تکنولوژی موتورهای دیـزلی

26-چراموتورهای  دیزل رافشارثابت می گویند؟

1-یه علت نوع سوخت مصرفی                                                                   2-طولانی بودن تزریق و احتراق

3-بدلیل عدم وجوددریچه گاز                                                                 4-بدلیل افزایش راندمان حجمی

27-مجراهای هوای مارپیچی یا سوپاپها ی لبه دار درکدام موتوردیزل  استفاده میگردد؟

1-موتور بااتاق احتراق باز                                                                          2-بااتاق احتراق تقسیم شده

3-با اتـاق احتراق قبلی                                                                            4-بااتاق احتراق ذخـیره هوا

28-عـدد ستان سوخت دیزل روی کدامیک از موارد زیر موثرتراست؟

1-مصرف سوخت                         2-گازهای خروجی                             3-تاخیراحتراق                          4-داغ کردن موتور

29-کدام مورد عیب موتور دیـزل نسبت به موتور بنـزینی محسوب می شود؟

1-بازده حرارتی                         2- سوخت مخصوص                            3-آلودگی محیط                      4-حداکثردور

30 -اعدادنوشته شده روی پلاک پمپ سه گوش نشان دهنده چه چیزی می باشد؟

1-قطر وکورس پیستون پمپ                                                                      2-قطرپیستون و شماره فنـی پمپ

3-میزان سوخت ارسالی وشماره فنـی                                                  4-فشار خـروجی وشماره فنـی

31-زاویه مکش درموتورهای دیـزل دوزمانه تقریبا چنددرجه ازگردش میل لنگ میباشد؟

1-240 درجه                               2-96درجه                                          3-180درجه                              4-196 درجه

32-کدام مورد ازوظایف پمپ انژکتـو رنمی باشد؟

1-تنظیم فشارتزریق                                                                                     2- تنظیم لحظه شروع تزریق

3-تنظیم طول زمان تزریق                                                                        4-ارسال سوخت زمان  استارت

33-وقتی شیار محیطی پلانجـر به مجرای بارل می رسد :

1-لحظه تحویل سوخت آغاز می شود                                                      2-تزریق در حالت حد اکثـر قرار می گیرد

3-کورس مؤثـرتزریق پایان می پذیرد                                                  4-موتور خاموش می شود

34-کدام قسمت سوپاپ فشار باعث افت فشار در مدار فشار قوی می گردد؟

1-مخروطی                                 2-شیارحلقوی                                      3-شیار عمودی                          4-استوانه

35-وظیفه محدود کننده های شانه گاز کدام است؟

1-کنترل حـداقل دور                                                                               2-کنترل سوخت برای حالت استارت

3-کنترل مصرف سوخت                                                                            4- کنترل حـداکثر دور

 

 

 

 

 

تکنولوژی شاسـی و بـدنه

36-کدام مورد درکاهش ضریب اصطکاک سیستم کلاچ تاثیر دارد؟

1-خرابی بلبرینگ کلاچ                                                                              2-انتخاب لنت نا مرغوب

3-وجود هوا در مدار روغن                                                   

/ 0 نظر / 60 بازدید