مکانیک خودرو
قالب وبلاگ

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان ..........................

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

هشتمین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان‌های شاخه‌ی فنی و حرفه‌ایای

مرحله استانی – اسفند 1387

(اجرای مشترک استانهای اصفهان- کرمان- خراسان رضوی- فارس- یزد)

سئوال‌های آزمون تئوری دروس تخصصی و تکنولوژی رشته:

 

 

       نام و نام‌خانوادگی:                                                                                 کد شرکت کننده:                    

 

تاریخ برگزاری : 30 /11/1387                          تعداد سئوال : 110                   زمان پاسخگویی : 110 دقیقه

تذکر 1: استفاده از ماشین حساب مجاز می‌باشد.

تذکر 2: آزمون نمره منفی دارد .

تذکر 3: سئوالات 91 الی 110 دارای ضریب 5/1 می‌باشند .

مواد آزمون و تعداد سئوال

مواد آزمون

تعداد سئوال

از شماره

تا شماره

ریاضـی3

10

1

10

تکنولوژی مولـدقدرت

15

11

25

تکنولوژی موتورهای دیـزلی

10

26

35

تکنولوژی شاسـی و بدنه

10

36

45

محاسبات فنـی 1و2

20

46

65

اجزای ماشین

10

66

75

رسـم فنی عمومی وتخصصـی

15

76

90

کارگاه مولـدقدرت 1و2

8

91

98

کارگاه شاسی وبدنه وانتقال قدرت

7

99

105

کارگاه موتورهای دیـزلی

5

106

110

                                                          

                                                             

 


 

ریاضی3

1-   خلاصه شده عبارت  کدام است؟

1 )                                                 2 )                              3 )                             4 )

 

  2- برای آن که دونقطه و  بر هم منطبق باشند مقادیر d و e چقدر است؟

1 )                           2 )             3 )                4 )

 

    3- مجموعه جواب نامعادله  کدام است؟

1 )                                             2 )                           3 )                          4 )

 

      4- اگر تابع f با ضابطه  از نقاط  و  بگذرد مقدار کدام است؟

  1 )  0                                  2 ) 5                                      3 ) 5-                                  4 ) 3

 

    5- دامنه تابع    کدام است؟

1 )                                2 )                   3 )                          4 )

 

          6   - اگر مقدار  کدام است؟

1 ) 1                                     2 )                               3 )                           4 )

 

          7  - دو تابع مفروض اند ‘ مقدار  کدام است ؟

1 ) 0                                     2 ) 1                                       3 ) 2                                      4 ) 3

 

       8-  دراینصورت a+b  برابراست با:

1 ) 4                                    2 )6                                       3 ) 8                                     4 ) 10

 

 9-  برابر است با :

  1 )                                                 2 ) -                                                3 )                                   4 )

                 

   10-  تابع   مفروض است، اگر این تابع در نقطه x=2  پیوسته باشند a و bکدامند؟

1 )          2 )               3 )           4 ) هیچکدام

 

           

 

تکنولوژی مولد قـدرت

11-برای ایجاد جرقه شمع ولتاژباطری  چقدرافزایش می یابد؟

1-5000ولت                                  2-10000 ولت                                     3-20000 ولت                            4-30000ولت

12-ترتیب تبدیل انرژی درموتورهای احتراق داخلی چگونه است؟

1-شیمیایی،مکانیکی،حرارتی                                                                     2-    شیمیایی ،حرارتی ، مکانیکی

3-   مکانیکی،حرارتی،شیمیایی                                                                 4-  حرارتی ،شیمیایی ،مکانیکی

13-راندمان حرارتی عبارتست ازنسبت انرژی:

1-حرارتی به مکانیکی               2-مصرفی به تولیدی                          3-حرارتی به تولیدی                4-تولیدی به مصرفی

14-درموتورهای میل سوپاپ رو(OHC)کدام سیستم فرمان سوپاپ استفاده می گردد؟

1-Fشکل                                       2-Lشکل                                               3-Iشکل                                     4- Tشکل

15-به چه علت درطراحی بادامک میل سوپاپ حدبازشدن درنظر میگیرند؟

1-بازشدن بیشتر سوپاپ              2-آرام بازشدن سوپاپ                    3-ریتاردحرکت سوپاپ            4-آوانس حرکت سوپاپ

16-لقی بیش از حـد سوپاپ باعث می شود:

1-زمان باز بودن سوپاپ افزایش یابد                                                       2-سوپاپ بسوزد

3- زمان باز بودن سوپاپ کاهش یابد                                                      4-سوپاپ زودتربازشده دیرتربسته شود.

17-کدام موردمزیت موتوردوزمانه وعیب موتورچهارزمانه است؟

1-نامنظم بودن گشتاوراعمال شده به موتور                                             2-ازنظر قدرت وزنی

3-افزایش مصرف سوخت                                                                           4-عدم فرصت کافی جهت خنک کاری

18-کدام مورد جهت جلوگیری از گریپاژپیستون داخل سیلندرکـاربرددارد؟

1-پیستون بادامنه کامل                                                                               2-استفاده از پیستون آلومینیومی

3-زدن سوراخ روغن کاری روی شاتون                                                  4-استفاده از پیستون بیضی شکل

19-هنگام نصب رینگ روی پیستون همیشه پله داخلی به سمت ...... وپله خارجی به سمت ....... قرار میگیرد.

1-بالا-پائین                                2-بالا –بالا                                           3-پائین – بالا                             4-پائین – پائین

20-بیشترین  نیروی طولـی میل لنگ که توسط بغل یاتاقانی جذب میگردددرچه حالتـی است؟

1-دربیشترین دورموتور             2-هنگام کلاچ گرفتن                          3-هنگام شتاب گرفتن خودرو         4-هنگام ترمز

21 -مهمترین  عامل آلوده کننده روغن موتور کدام است؟

1-ورود آب به کارتل                  2-گرمای بیش ازحد موتور                3-احتراق ناقص                        4-کثیفی فیلتر

22 –کدام موردباعث  خودسوزی نمی گردد؟

1-سوخت ضعیف                           2-آوانس زیاد جرقه                          3-بارزیادموتور                         4-اکتان بالای سوخت

23-چرادرپمپ بنزینهای مکانیکی ارسال سوخت رابرعهده فنـرمیگذارند؟

1-زیرا نیروی فنـر بیشترازشیطانک است.                                               2-جهت تنظیم و کنترل فشارخروجی

3-جهت جلوگیری از حالت ایـست پمپ                                                 4-ارسال سوخت برعهده فنـر نمیباشد.

24-وظیفه ونتـوری درکاربـراتور چیست؟

1-افزایش سرعت و کاهش فشـارهوا                                                        2-کاهش سرعت و افزایش فشـار هوا

3-جلوگیری از افزایش مصرف سوخت                                                     4-جلوگیری از اختلاف فشـارهوای ورودی

 

25-مـدار تغییـر دور(انتقال)درکاربراتورهای ونتـوری ثابت چه موقع فعال می گردد؟

1-هنگام شتاب گرفتن                                                                                  2-درسربالایی ها

3-بین فعالیت مداردورآرام  ودورمتوسط                                              4-بین فعالیت دورمتوسط ودورزیاد 

 

تکنولوژی موتورهای دیـزلی

26-چراموتورهای  دیزل رافشارثابت می گویند؟

1-یه علت نوع سوخت مصرفی                                                                   2-طولانی بودن تزریق و احتراق

3-بدلیل عدم وجوددریچه گاز                                                                 4-بدلیل افزایش راندمان حجمی

27-مجراهای هوای مارپیچی یا سوپاپها ی لبه دار درکدام موتوردیزل  استفاده میگردد؟

1-موتور بااتاق احتراق باز                                                                          2-بااتاق احتراق تقسیم شده

3-با اتـاق احتراق قبلی                                                                            4-بااتاق احتراق ذخـیره هوا

28-عـدد ستان سوخت دیزل روی کدامیک از موارد زیر موثرتراست؟

1-مصرف سوخت                         2-گازهای خروجی                             3-تاخیراحتراق                          4-داغ کردن موتور

29-کدام مورد عیب موتور دیـزل نسبت به موتور بنـزینی محسوب می شود؟

1-بازده حرارتی                         2- سوخت مخصوص                            3-آلودگی محیط                      4-حداکثردور

30 -اعدادنوشته شده روی پلاک پمپ سه گوش نشان دهنده چه چیزی می باشد؟

1-قطر وکورس پیستون پمپ                                                                      2-قطرپیستون و شماره فنـی پمپ

3-میزان سوخت ارسالی وشماره فنـی                                                  4-فشار خـروجی وشماره فنـی

31-زاویه مکش درموتورهای دیـزل دوزمانه تقریبا چنددرجه ازگردش میل لنگ میباشد؟

1-240 درجه                               2-96درجه                                          3-180درجه                              4-196 درجه

32-کدام مورد ازوظایف پمپ انژکتـو رنمی باشد؟

1-تنظیم فشارتزریق                                                                                     2- تنظیم لحظه شروع تزریق

3-تنظیم طول زمان تزریق                                                                        4-ارسال سوخت زمان  استارت

33-وقتی شیار محیطی پلانجـر به مجرای بارل می رسد :

1-لحظه تحویل سوخت آغاز می شود                                                      2-تزریق در حالت حد اکثـر قرار می گیرد

3-کورس مؤثـرتزریق پایان می پذیرد                                                  4-موتور خاموش می شود

34-کدام قسمت سوپاپ فشار باعث افت فشار در مدار فشار قوی می گردد؟

1-مخروطی                                 2-شیارحلقوی                                      3-شیار عمودی                          4-استوانه

35-وظیفه محدود کننده های شانه گاز کدام است؟

1-کنترل حـداقل دور                                                                               2-کنترل سوخت برای حالت استارت

3-کنترل مصرف سوخت                                                                            4- کنترل حـداکثر دور

 

 

 

 

 

تکنولوژی شاسـی و بـدنه

36-کدام مورد درکاهش ضریب اصطکاک سیستم کلاچ تاثیر دارد؟

1-خرابی بلبرینگ کلاچ                                                                              2-انتخاب لنت نا مرغوب

3-وجود هوا در مدار روغن                                                                      4-   افزایش ضخامت صفحه کلاچ

37-برای درگیری دودندانه در حال حرکت لازم است : ..........یکسان باشد.

1-سرعت دورانی                        2-  تعداددور دنده ها                         3- سرعت خطی                        4-قطر دنده ها

38-درسیستم سنکرونیزه از کدام نوع کلاچ استفاده می شود؟

1-مخروطی                                 2-صفحه ای                                          3-یکطرفه                                  4-هیدرولیکی

39-میل گاردان بیشتر تحت تاثیر کدام نیرو است؟

1-پیچشی                                     2-خمشی                                              3-فشاری                                    4-کششـی

40-درخودروهای با موتور عرضی کدام وظیفه دیفرانسیـل حذف گردیده است؟

1-افزایش گشتاور                       2-تغییر جهت 90درجه نیرو                3-تبادل دور چرخها در پیچ    4-کاهش دور

41-بهترین مزیت لاستیکهای رادیال کدام است؟

1-سایش کمتر                                                                                               2- کمترین ضریب اصطکاک لایه ها   

3-ارزانی قیمت                                                                                           4- سطح تماس کمتر با جاده

42-اگرروی لاستیکی (13-560)نوشته شده باشد هرعدد معرف چیست؟

1-قطر رینگ 13اینچ و پهنای لاستیک 560 میلیمتر                                2-    قطر رینگ 13اینچ و ارتفاع لاستیک 6/5 اینچ

3-  قطرلاستیک 56سانتیمتر و پهنای لاستیک 13سانتیمتر                     4- قطر رینگ 56سانتیمتروارتفاع لاستیک 13سانتیمتر

43-کدام مورداز مزایای خودروهای غیراستاندارداست؟

1-سادگی محور جلو                                                                                    2-لاستیک سایی یکسان چرخهای جلو وعقب

3-هدایت بهتر فرمان                                                                                  4-سادگی اهرم بندی تعویض دنده

44-ترمزمرکب کدام است؟

1-ترمـزدومداری                                                                                       2-ترمـزچرخهای عقب دیسکی و جلو کاسه ای

3- ترمـزچرخهای جلو دیسکی وعقب کاسه ای                                     4 -ترمـز چهارچرخ کاسه ای

45-در کفشک بندی نوع دوپلکس ضریب افزایش نیـرو چند است؟

1-(75/0)                                   2-(2)                                                   3-(5)                                         4-(3)    

 

محاسبات فنـی 1و2

46-اندازه محیط خارجی قطعه زیر کدام است؟( اندازه ها برحسب میلیمتر است)                                                                                            

1-08/270                                 

2-207                                                

 3-8/387                                 

4-8/397   

  

                                                                                                                                              

 

47-مقدارلنگی یک دیسک ترمز توسط ساعت اندازه گیر 57/0+و08/0-میلیمتراندازه گیری شده است مقدارلنگی چند

میلیمتر است؟

1-65/0                                        2-065/0                                            3-49/0                                     4-049/0

48-مخروطی به قطر 70میلیمتروارتفاع 98میلیمتر است طول یال مخروط کدامست؟

1-5/112                                      2-7/131                                            3-4/120                                   4-4/104

49-دریک جرثقیـل سقفی سیم بکسل روی چرخی به قطر 200 میلیمتر جمع میشود اگرچرخ باسرعت 55دور در دقیقه

بچرخد سیم بکسل باسرعت چندمتربردقیقه حرکت می کند؟

1-4/345                                    2-54/34                                        3-8/62                                     4-628

50-چرخ تسمه محرکی باقطر 150میلیمتر ودور 1500دوردردقیقه چرخ تسمه دیگری را به قطر 350میلیمتر می چرخاند

تعداددوران چرخ تسمه متحرک کدام است؟

1-5/614                                     2-85/624                                    3-48/62                                  4-85/642

51-مساحت قطعه مطابق شکل زیر کدام است؟( اندازه ها برحسب میلیمتر است)

1-6672                                     

 2-3846                                            

3-32400                                

 4-25728

                                                                                                                                                                      

52-مخروطی به قطر 85میلیمتر دارای حجمی معادل 350سانتیمتر مکعب می باشد ارتفاع مخروط چند میلیمتراست؟

1-185                                          2-135                                                 3-195                                        4-285

53-جرم قطعه مطابق شکل کدامست؟(اندازه ها برحسب میلیمتر است kg/dm³8/7=ºρ)

1-  24/0                                      

2- 15/0                                            

 3-  21/0                                   

4- 019/0        

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

54-نیروی وزن یک بوش برنجی با قطر داخلی 36میلیمتر و قطر خارجی 46میلیمتر وارتفاع 115میلیمتر کدام است؟

(kg/dm³3 /8=ºρ)

1-N614/0                                  2- N1/62                                          3-N021/6                              4- N621/0

55-قطعه ای با سطح ورق 870سانتی متر مربع ساخته شده است اگر دورریز 5/14درصد  قطعه  ساخته شده باشد

سطح ورق اولیه کدامست؟

1-85/743                                2- 5/814                                           3-15/996                                4-7/723

56-حجم مفید موتورچهارسیلندری 6/1لیتـرونسبت تراکم آن 9:1 است حجم تراکم یک سیلندر چند سانتی مترمکعب است؟

1-44                                             2-50                                                   3-54                                         4-200

 

 

57-دریک موتور چهارسیلندر چهار زمانه باحجم موتور cm³ 0 200اگرقطر سیلندر100میلیمتر ودورموتورRPS 40باشد

سرعت متوسط پیستـون چند متربرثانیـه است؟

1-50                                              2-1/5                                                 3-7/5                                        4-500

58-نیروی محیطی میل لنـگ موتوری 3600 نیـوتن وکورس پیستـون 80میلیمتر ودورموتور4775دوربردقیقه است

تـوان مفید موتور چند کیلـووات است؟

1-72                                             2-80                                                   3-95                                           4-85

59-موتـوری با توان حجمیKW/Lit  20 ودردور RPM2500دارای گشتاور Nm 191 است حجم مفید موتور چند لیتـراست؟

1-5/1                                            2-6/1                                                3-2                                             4-5/2

60-دریک سیستم کـلاچ دوصفحه ای با عرض لنـت mm40وقطـربزرگmm200باضریب اصطکاک بین لنـت و دیسک4/

وفشار وارد بر لنـتهاKg/cm²5/1نیروی اصطکاکی کلاچ برحسب نیـوتن کدام است؟

1-4323                                       2-3700                                            3-4823                                     4-5290

61-دریک موتور بنزینـی باگشتاور Nm 250وگشتاورپلـوسNm3000 هرگاه نسبت تبـدیل دردیفرانسیل 1: 5/5

باشدنسبت نسبت تبدیل درگیربـکس کدام است؟

1-1: 18/2                                   2-1: 6/2                                           3-1 : 5/4                                  4-1 :5

62-اگر موتوری 40 لیتر سوخت یاارزش حـرارتیKcal/Kg 000¸10 وجرم حجمیg/cm³72/0 مصرف کند کل گرمای

حاصله از احتـراق چندکیلوژول است؟

1-000¸288                                  2-900¸12                                          3-000¸880¸2                           4-600¸ 1209

63-دریک خودرو ،حجم آب موتور ورادیاتـور12لیتر است آب درهردقیقه 5دورگردش میکند کل حرارت تلف شده توسط

رادیاتورKJ/h 200¸151است افت دمای آب رادیاتور چند درجه سانتیگراد است؟(KJ/Kg 2/4 CP=)

1-14                                              2-12                                                   3-10                                            4-5/11

64-دریک موتور چهارزمانه با دورموتور 2000دوربر دقیقه سوپاپ دود 45 درجه قبل از نقطه مرگ پائین باز میشود اگر

زمان  باز بودن سوپاپ دود 020/0 ثانیه باشد ریتـارد سوپاپ دود چنـد درجه است؟

1-10                                              2-15                                                 3-21                                            4-31 

65-نیروی موثربر کفشک محـرک در کفشک بنـدی نوع سیمپـلکس از کدام رابطه بدست می آید؟

1-                         2-                             3-                         4-

                                                                                                                                                               

   اجزای ماشین

66-اتصالاتی که با استفاده از انواع چسبها انجام میگیرد از کدام نوع است؟

1-مکانیکی                                    2-شیمیایی                                        3-متالوژیکی                               4-اتصال موقت

67-درکدام نوع جوشکاری از تبـدیل انرژی شیمیایی به حرارتـی جهت تامیـن گرمااستفاده  میگردد؟

1-القایـی                                     2-اکسی استـیلن                            3-اولتـراسونیک                         4-ترمـیت

68-ازپرچهای میخی بیشتر در اتصال کدام مورد استفاده میگردد؟

1-ورقهای فلـزی                         2- موادغیـرفلزی                           3-اتصالات ضعیف                        4-بدنه هواپیمـا

69-برای حرکت فـک گیره های رو میزی از کدام نوع پیچ استفاده می کنند؟

1-با دنده مثلثی                            2-با دنده مربع                                 3-با دنده ذوزنقه ای                 4-با دنده ریز

70-دراتصال قطعاتی که احتیاج به بازشدن ندارند معمولا" ازکدام نوع پیچ و مهره استفاده می گنند؟

1-سر شش گوش                           2-گردلب بریده                                3-سرچهار گوش                        4-سرچاکـدار

71-میل لنگ جزﺀ کدام نوع از اکسـلها میباشد؟

1-ثابت                                           2-مفصلی                                           3-قابل خـمش                           4-از اکسـلها نمیباشد 

72-یاتاقانهـای دوتکه با پله مرکزیاب درکدا مورد استفاده شده است؟

1-یاتاقانهای ثابت موتور                                                                            2-سروته آلتـرناتور                     

 3-یاتاقانهـای متحرک موتور                                                                 4- سروته استـارت 

73-بیشترین استفاده کاسه نمـدها درآب بنـدی کدام مورد میباشـد؟

1- محفظه یاتاقانهای لغزشی                                                                    2- سطوح ساکن                          

  3- محفظه یاتاقانهای غلتشی                                                                 4-یاتاقانهای بادور کم

74-کدام نوع فنـر به شکل یک میله در تعلیق بعضی خودروها استفاده میگردد؟

1-کششـی                                    2-فشـاری                                        3-پیچشـی                                  4-خمشـی 

75-برای انتقـال حرکت بابیشترین نسبت تبدیـل دورازکدام نوع چرخ دنـده استفاده میـگردد؟

1-مارپیچ                                        2-مارپیچ بادنده های متنافـر       3- مخروطی                                4-پیچ و چرخ حلـزون                                                                                                     

 

رسم فنـی عمومـی وتخصصـی    

76-ابعاد کاغذ  A3 کدام است؟

1-210×297                                2-297×420                                      3-420×594                            4-220 ×497

77- تصویر سطحی که بر صفحه تصویر عمود است :

1-خط است                                                                                                 2-سطح است                                   

3-کوچکتر از اندازه واقعی است                                                           4-بزرگترازاندازه واقعی است

78-کدام تصویر نیم رخ صحیح می باشد؟

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

                (1)                                        (2)                                      (3)                                     (4)                                                                                                                                    

 

 

79-کدام تصویر نیمرخ صحیح می باشد؟                                                                                                        

              

 

 

 

                                        (1)                               (2)                            (3)                        (4)                      

                                                                                                                                                      

80- تصویر قائم صحیح کدام است ؟                                                          

 

                                                                                                               

 

      (1)                              (2)                               (3)                                   (4)

81-تصویرافقـی صحیح کدام است؟

 

 

        

 

 

 

                  (1)                                                   (2)                                                       (3)                                                 (4)

82_تصویر افقـی صحیح کدامست؟

                                                                                                                                                                  

 

 

       

 

 

 

              (1)                                                  (2)                                                  (3)                                                      (4)

83-کدام روش اندازه گیری صحیح نمی باشـد؟

        

 

                        (1)                                               (2)                                                        (3)                                                (4)

84-نام تصویر مقابل چیست؟                                                                                                                                           

1- کاوالیـر

2-ایزومتریـک

3- کابینـت

4-دیمتریـک

 

85-کدام تصویرقائـم  در نیم برش صحیح است؟

 

( 1)             (  2)                                                     

 

 

 

(3)            (4)

 

 

86-برش A-A مربوط به کدام مورد است؟

 

                                  

                   (1)                                                               (2)

 

 

 

(3)                                                                                                  (4)

87-کدام گزینـه علامت کیفیت سطح برای بـراده برداری ماشینی است؟

 

(1)                                              (2)                                                 (3)                                                (4)

88-فصل مشترک صحیح کدام است ؟

                                        

 

 

      

             (1)                                               (2)                                                (3)                                                (4)                   

 

 

 

 

 

89-تصویر نیم رخ شکل مقابل کدام است؟                                                            

                                                                     

 

                (1)                               (2)                                  (3)                                    (4)     

 

90-گشترش شکل مقابل کدام گزینه است؟

 

1)                                                  2)                           

 

                                                               

 

3)                                  4)

 

 

کارگاه مولد قدرت 1و2

91-افت فشارتراکـم و افت قـدرت در موتورسیکلت چهارزمانه در اثر کدام مورد میباشد؟

1-تنظیم نبودن کاربراتـور     2-آوانس زیاد جرقـه                3-گرفتگی اگـزوز                4-شکستن یا ضعیف شدن رینگ

92-کدام مورد درصفحه کلاچها باعث می شود سیستم کلاچ موتورسیکلت کاملاً نیـرو را قطع نکند؟

1-داشتن خط زیاد                    2- سیاه رنگ شدن                      3- تاب برداشتن                     4-کم شدن ضخامت

93-درروش تایمینـگ جرقـه بالامپ 12 ولتی کدام مورد صحیح است؟

1-لامپ به خروجی کویـل و بدنه اتصال داده می شودوبا باز شدن پلاتیـن روشن می شود.

2-لامپ به مثبت کویـل و بدنه اتصال داده می شود و باباز شدن پلاتیـن خاموش می شود.

3- هنگام اتصال لامپ تایمینـگ جرقه، سیلنـدر 1 درحالت قیچی است.

4-بابسته شدن پلاتیـن وخاموش شدن لامپ یک جرقـه زده می شود.

94- بهترین راه برای برطرف کردن خفـگی موتور هنگام استارت کدام است؟

1-قطع شیلنگ ورودی کاربراتـور                                                  2- فشـردن پی در پی پـدال گاز

3-فشردن پـدال گاز تا انتهـا بطور یکنواخت                             4- بازکردن کاربراتـور وتخلیـه بنزین آن     

95-مهمترین دلیلی که گیـت سوپاپ را برقـو می زنند کدام است؟

1-تعویض گیت                                                                                    2-جهت نصب سوپاپ اور سایز                                              

3- کثیفی داخل گیت                                                                        4- جهت نصب سوپاپ اندر سایز      

 

 

96-اگر هنگام استارت قبل از خاموش شدن چراغ روغن صدای اضافـی از موتور به گوش برسد و بعداز خاموش شدن چراغ

روغن صدا کاسته شود یااز بین برود عیب احتمالی از کدام قسمت است؟

1- سائیدگـی یاتاقانها             2- کوبیدن پیستون                      3-لقی بوش شاتون                4- لقی رینگها     

97-علامت فلـش روی پیستون هنگام نصب به کدام سمت قـرار میگیرد ؟

1- به سمت فشاری(چپ)        2-عقب موتور                               3-جلـو                                   4-راست  

98-روشن شدن چراغ روغن هنگام روشن بودن موتور نشان دهنده کدام عیب  می باشد؟

1- کثیفی بیش از حـد فیلتـر روغن                                             2-سائیدگـی یاتاقانهای میل لنـگ

3-سائیدگـی قطعات اویـل پمپ                                                  4-همه موارد

 

کارگاه شاسـی و بدنـه و انتقال قـدرت

99-هر گاه در اتومبیـل در حال حرکت دورموتور بالا رود اما سرعت افزایـش پیدا نکند  عیب از چیست؟

1-لقی زیاد پدال کلاچ وسر خوردن صفحه کلاچ                         2-لقی بسیار کم پدال کلاچ و سرخوردن صفحه کلاچ

3-خرابی پمپ بالای کلاچ                                                              4-خرابی پمپ پائین کلاچ 

100-در صورت خرابی سیستم کلاچ کدام دنده ها سخت تر درگیر می شوند؟

1-دنده 1ودنده 2                    2-دنده عقب ودنده2                  3-دنده یک و دنده عقب        4-دنده 3ودنده4  

101-خرابی کدام مورد بیشتر باعث بیرون زدن دنده میگردد؟

1-دنده های مورب                                                                           2- دنده برنجی                                                                       

3-چنگکی هاوساچمه فنر ماهک                                                    4-خار موشکی ها    

102-در تنظیمات دیفرانسیـل کدام مورد صحیح است؟

1-کرانویـل به پینیـون  نزدیک یا دور می شود.                        2-پینیـون به کرانویـل نزدیک یا دور میگردد.

3-پشت دنده های پلـوس واشر تنظیم قرار میگیرد .                 4-هم کرانویـل و هم پینیـون حرکت طولی و عرضی دارند.

103-جهت پرشدن فاصلـه 25/0میلیمتـری بین کاسه چرخ ولنـت ترمز پدال چقدر حرکت می کند؟

1-20 تا 30 میلیمتر                  2-2تا3 میلیمتر                            3- 13 تا20میلیمتر                  4-6 تا 13 میلیمتر

104-رگـلاژ ترمزهای دیسکی با پایه شناور چگونه انجام میگیرد؟     

1-با پیچ تنظیم                                                                                   2-توسط سیستم  رگلاژ اتوماتیک          

3-با حرکت پیستون پمپ به جلـو                                                 4-از طریق پمپ زیر پای راننـده

105-هر گاه پمپهای چرخها سالم باشد و مـدار ترمز نیز هوا گیری کامل شده اما پدال ترمز براحتی پائین برود وترمز عمل

نکند عیب احتمـالی از کدام مـورد است؟

1-سوپاپ کنتـرل                2- تشتکی نشتی گیر پمپ زیر پا     3- کلاهک وفنر پمپ اصلی      4-تشتکی اصلی پمپ زیر پا

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه موتورهای دیـزلی:

106-اگر لایه های یک طرف فنـر سوپاپ به هم نزدیک تر باشند هنگام بستن چگونه قرار می گیرند؟

1- بطرف بالا قرار می گیرنـد                                                        2- بطرف سرسیلنـدر قرار می گیرنـد

3- داخل کلاهـک قرار می گیرنـد                                             4-تفاوتی نـدارد    

 

107 -شاتـون از چه جهاتی باید مورد بررسـی وآزمایش قرار گیرد؟

1-خمیدگی و پیچیدگی      2-خمیدگی و کشیدگی                   3-پیچیدگی و فشردگی            4-نفوذ حرارت بیش از حد

108-اعداد نوشته شده در پلاک رگلاتـور نشان دهنده چیست؟

1-حـد اقل وحـداکثر دور                                                            2-نیروی فنـرها و سایـزرگلاتور  

3-حجم موتـور ودور میل بادامـک پمپ                                   4-دورآرام ونهایـی وشماره فنـی

109-برای تنظیـم دورآرام موتور دیـزل با رگلاتور وزنه ای از کدام مورد استفاده می کنیم؟

1-پیچ تنظیـم دورآرام                                                                    2-پیچ تنظیـم شانه گاز

3-نیروی فنـرها روی وزنه ها ی رگلاتور                                    4-توسط دریچه گاز    

110-هرگاه از جلوی موتور به پـولی میل لنگ دیـزل نگاه کنیم هر کدام از دو عـلامت روی پولی نشان دهنده چیست؟

1-علامت سمت چپ نقطه آوانـس وعلامت سمت راست مرگ بالا

2-علامت سمت چپ آوانـس اولیه و علامت سمت راست آوانـس وزنه ای

3-علامت سمت چپ مرگ بالا و علامت سمت راست نقطه آوانـس  است

4-روی پولی میل لنـگ د یزلها یک علامت است که نشان دهنده مرگ بالا است.

 

 

                                                                                                             

 

    

[ ۱۳٩٠/۱٠/۱ ] [ ٩:٤۸ ‎ب.ظ ] [ گل میر خزاعی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

پروردگارا به ما آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را نمی توانیم تغییر دهیم . دلیری عنایت کن تا تغییر دهیم آنچه را که می توانیم تغییر دهیم . بینشی ده تا تفاوت این دو را بدانیم . ما را فهمی بخش تا متوقع نباشیم که دنیا و مردم آن مطابق میل ما رفتار کنند .
نويسندگان
لینک دوستان


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس